Divine Mercy

Message of the Divine Mercy

Głównym przesłaniem prawdy o BOŻYM MIŁOSIERDZIU jest fakt, że BÓG CZŁOWIEKA KOCHA miłością stałą, wierną, bezgraniczną i wybaczającą a w tym chce uratować go od zguby grzechu, od wiecznego zatracenia i aby za sprawą Jego miłości osiągnął najpełniejsze podobieństwo do Niego samego i cieszył się tym przez całą wieczność. Pan Jezus powiedział do Faustyny: „Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego.” (Dz. 570) Jan Paweł II nazwał te słowa „antybiotykiem na choroby współczesnego świata”. Prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie poznajemy z kart Pisma Świętego, które wyróżnia Miłosierdzie z pośród innych przymiotów Boga. Czytamy choćby: „Wszystkie ścieżki Pana — to łaskawość i wierność” (Ps 25, 10), i rozszerzając na wszystkie dzieła Boże: „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9). Szczególnie przypisuje miłosierdziu Bożemu dzieło stworzenia: „On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki” (Ps 136, 6); oraz dzieło Odkupienia: „I uwolnił nas od wrogów, bo Jego łaska na wieki” (Ps 136, 24); dalej — dzieło naszego uświęcenia: „On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei” (1P 1, 3). W obecnych czasach przesłanie to przypomina nam posłana i dana nam przez Jezusa św. Faustyna: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami, dziś wysyłam  ciebie do  całej  ludzkości z Moim miłosierdziem.” (Dz. 1588)

Papież Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia (o Bożym Miłosierdziu) podkreślił, że „miłosierdzie w swoim właściwym i pełnym kształcie objawia się jako dowartościowanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku”. Pisał tam również: „Miłosierdzie samo w sobie, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest nieskończone. Nieskończona więc, niewyczerpana jest też gotowość Ojca w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do Jego domu.”

Miłosierdzie nie oznacza pobłażliwości wobec zła, Bóg widzi zło, ale daje każdemu szansę. Warunkiem przebaczenia jest naprawienie tego zła i zadośćuczynienie.

Sama Siostra Faustyna wielokrotnie wypowiadała się i uwielbiała wielkie Boże Miłosierdzie. Mówiła między innymi, w sobie właściwy, prosty, ale głęboki, niemal poetycki sposób: „Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia.” (Dz. 651)

© Copyright - Divine Mercy Shrine 2021, All Rights Reserved